สำนักปลัด
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2565
2 คู่มือการปฏิบัติงาน “กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ” เทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
28 เม.ย. 2565
3 แผนภูมิขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 เม.ย. 2565
4 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
25 เม.ย. 2565
5 คู่มือมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
29 มี.ค. 2565
6 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 มี.ค. 2565
7 คู่มือการปฏิบัติงานกิจการสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองร่มเมือง(นักจัดการงานทั่วไป งานกิจการสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
28 มี.ค. 2565
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
28 มี.ค. 2565
9 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการ การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 ก.พ. 2565
10 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ งานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ การรับลงทะเบียนคนพิการ การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2