อำนาจหน้าที่ 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายของ เทศบาล พ.ศ. 2549 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562)และพระราชบัญญัติกำหนดและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 มี.ค. 2565
2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
03 เม.ย. 2563
3 พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๕๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 เม.ย. 2563
4 พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ฉ.๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 เม.ย. 2563
5 พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ฉ.๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
03 เม.ย. 2563
6 อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 เม.ย. 2563
7 พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับที่ ๒ ๒๕๔๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1