ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ”
  รายละเอียด : เรื่อง “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) ในรูปแบบวีดิทัศน์ จำนวน 7 ตอน ดังนี้

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 4 คน