ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จัดกิจกรรมเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Iinternal Integrith and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประ
  รายละเอียด : วันอังคารที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นำโดย นางปาณัทยา นิ่มมณี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Iinternal Integrith and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) พร้อมทั้งให้ความรู้ และแนนำในการตอบวัดการรับรู้ให้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี อยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส ให้กับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานทั่วไป พนักงานจ้างเหมา จำนวน ๓๖ คน ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน