ข่าว : เทศบาลตำบลร่มเมืองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันที่ 10

รายละเอียด  : เทศบาลตำบลร่มเมืองจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทุกวันที่ 10 ของเดือน หากวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดราชการ จะจ่ายในวันทำการก่อนวันที่ 10ผู้แจ้งข่าว : นางอรอุษา อริรัตน์ ประกาศเมื่อ :