ข่าว : ทต.ร่มเมือง ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID 2019)

รายละเอียด  : ทต.ร่มเมือง ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชน เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID 2019)ผู้แจ้งข่าว : นางอรอุษา อริรัตน์ ประกาศเมื่อ :