ข่าว : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th/ แอปพลิเคชัน MOI

รายละเอียด  : ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th/ แอปพลิเคชัน MOIผู้แจ้งข่าว : นางอรอุษา อริรัตน์ ประกาศเมื่อ :