ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
22 ธ.ค. 2560
112 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
22 ธ.ค. 2560
113 โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
08 ธ.ค. 2560
114 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
07 ธ.ค. 2560
115 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
29 ก.ย. 2560
116 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
26 ก.ย. 2560
117 กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
25 ก.ย. 2560
118 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
16 ก.ย. 2560
119 แต่งตั้งปลัดเทศบาลเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
06 ก.ค. 2560
120 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
180
06 ก.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20