ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
19 เม.ย. 2564
52 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 เม.ย. 2564
53 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 มี.ค. 2564
54 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
22 ก.พ. 2564
55 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
22 ก.พ. 2564
56 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 ก.พ. 2564
57 กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมืองและนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
08 ก.พ. 2564
58 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่มเมือง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
145
08 ก.พ. 2564
59 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
218
20 ม.ค. 2564
60 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
15 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20