ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 คิวอาร์โค้ด สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
16 พ.ย. 2564
32 ข้อมูลสถิติการให้บริการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 พ.ย. 2564
33 รายงานสรุปผลการมารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลร่มเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ต.ค. 2564
34 ประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ต.ค. 2564
35 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
12 ต.ค. 2564
36 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
73
11 ต.ค. 2564
37 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
08 ต.ค. 2564
38 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
04 ต.ค. 2564
39 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
94
08 ก.ย. 2564
40 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20