ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 ส.ค. 2564
42 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ก.ค. 2564
43 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 มิ.ย. 2564
44 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องแถลงนโยบายของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 มิ.ย. 2564
45 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 มิ.ย. 2564
46 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
17 มิ.ย. 2564
47 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
08 มิ.ย. 2564
48 คำสั่งเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
23 พ.ค. 2564
49 คำสั่งเทศมนตรีตำบลร่มเมือง เรื่องแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 พ.ค. 2564
50 เอกสารประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
167
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20