ประกาศทั่วไป
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่องสื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ต.ค. 2564
2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 ต.ค. 2564
3 เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 ต.ค. 2564
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลร่มเมือง (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
08 ต.ค. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ต.ค. 2564
6 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
17
08 ก.ย. 2564
7 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง กำหนดแผนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
19 ส.ค. 2564
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 ส.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
01 ก.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลร่มเมือง เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
30 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17